Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacji

UCHWAŁA NR 862/XXXI/2017

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

 z dnia 8 lutego 2017 r.

 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.     z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 131 ust 4,  ust. 5 i ust. 6 w związku  z art. 29  ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Piasecznie ustala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz przyznaje się liczbę punktów za poszczególne kryteria:

1)       dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 21 pkt.;

2)       dziecko którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie mieszkają w Gminie Piaseczno i rozliczają

podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie – 9 pkt;

3)       dziecko którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym,

prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt;

4)       dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 2 pkt;

5)       dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:

a)   w  przypadku  dochodu  w wysokości  mniejszej   lub  równej  100%  kwoty,  o której  mowa     w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U.  z 2016 r.  poz. 1518 ze zm.) - 1 pkt,

b)  w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a) liczbę

punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1,

odpowiednio:

1)  oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły

podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie;

2)  kopia  pierwszej  strony  zeznania  podatkowego  opatrzonego  prezentatą  urzędu  skarbowego,     w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesione straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);


3)  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

4)  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;

5)  zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

6)  zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

7)  oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości

dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

2. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium określonego w § 1 pkt 4 potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku         o przyjęcie.

 

§ 3. Tracą moc:

- uchwała Nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów  drugiego  etapu  rekrutacji   do   publicznych   przedszkoli   i oddziałów   przedszkolnych   w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do  ich potwierdzenia, ( Dz.Urz. Woj.Maz. z 2015 poz.1835),

- uchwała nr 487/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 54/V/2015 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia ( Dz.Urz. Woj.Maz. z 2016 poz.2583).

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego poczynając od roku szkolnego 2017/2018.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

 

 

mgr inż. Piotr Obłoza

UCHWAŁA NR 1245/XLI/2017

 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

 

z dnia 13 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Na   podstawie   art. 18 ust    2 pkt 15 ustawy    z dnia    6 marca    1990 r.    o samorządzie    gminnym ( t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875), art. 131 ust 4, ust. 5 i ust. 6 w związku z art. 29, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:


 § 1. W uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznanie liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenie dokumentów niezbędnych  do  ich  potwierdzenia  (Dz. Urzęd.  Woj.  Maz.  poz. 1882)  w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 „4) dziecko, którego rodzeństwo w danym roku szkolnym, który obejmuje rekrutację, będzie rozpoczynało     lub kontynuowało edukację przedszkolną         w przedszkolu     lub    oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

- 2 pkt;”.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego poczynając od roku szkolnego 2018/2019.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

 

mgr inż. Piotr Obłoza

 

 

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 22.129.322.1108 Harmonogram ID: 754;