Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych

Na podstawie art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z2021 r. poz. 1082 ze zm.) w przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej ze wskazanych na liście preferencji placówek wychowania przedszkolnego, Burmistrz Miasta  i Gminy Piaseczno jest zobowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom przedszkole publiczne, w którym dziecko ma zapewnioną możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z powyższym, wskazania do placówek oświatowych dla dzieci niezakwalifikowanych będą wysłane pocztą – listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny2022/2023.

____________________________________

W dniu 1 sierpnia 2022 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w formie papierowej i zakończy się w dniu 05 sierpnia 2022r.Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w wersji papierowej wyłącznie do placówek, które dysponują wolnymi miejscami (bez wykorzystania systemu elektronicznego).

Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski w wersji papierowej do każdego przedszkola wskazanego we wniosku. Z tym że, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/20217 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

____________________________________________________


Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkolado którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.


Potwierdzenie woli proszę złożyć w placówce w której dziecko zostało zakwalifikowane.

Możliwe jest potwierdzenie woli w systemie NABO poprzez wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. Konieczne jest jednak złożenie w placówce pisemnego oświadczenia.
Rekrutacja ID: 138; Wersja: 22.125.322.1095 Harmonogram ID: 754;