Niezalogowany
zmień rozmiar:

W dniu 31 lipca 2023 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w formie papierowej i zakończy się w dniu  04 sierpnia 2023 r.

Poniżej placówki, które dysponują wolnymi miejscami w poszczególnych grupach wiekowych:

Nazwa placówki

wolne miejsca poszczególnych grupach wiekowych

Grupa

3-latków

Grupa

4-latków

Grupa

5-latków

Grupa

6-latków

Przedszkole Nr 1 w Piasecznie, ul. Kauna 4

tak

tak

-

-

Przedszkole Nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4

tak

tak

tak

-

Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13

-

-

-

tak

Przedszkole Nr 6 w Głoskowie, ul. Parkowa 8

-

-

tak

tak

Przedszkole Nr 7 w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 7

tak

-

-

-

Publiczne Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Julianowska 66b

tak

tak

-

-

Przedszkole Publiczne „Klub Misia Bo”, ul. Gołkowska 2

tak

-

-

tak

Publiczne Przedszkole „Melodia”, ul. Dunikowskiego 2

tak

tak

tak

tak

Przedszkole Publiczne „Przyjaciele Kubusia II”,

ul. Grochowskiego 7/U1

-

tak

-

-

Publiczne Przedszkole „Leśny Skrzat”, ul. Mickiewicza 11

tak

tak

tak

tak

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich:

1.       Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie, ul. Główna 50;

2.       Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10;

3.       Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10;

4.       Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w wersji papierowej wyłącznie do placówek, które dysponują wolnymi miejscami (bez wykorzystania systemu elektronicznego).

Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski w wersji papierowej do każdego przedszkola wskazanego we wniosku. Z tym że, dokumenty  potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr 1245/XLI/20217 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 grudnia 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, które weryfikuje spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych na podstawie przedłożonych dokumentów i potwierdza fakt spełniania kryteriów na pozostałych wnioskach, które rodzic może złożyć w placówce drugiego i trzeciego wyboru.

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 779;