Niezalogowany
zmień rozmiar:

Zasady rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

− dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),

− dzieci  z odroczonym obowiązkiem szkolnym

zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno.

Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Piaseczno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

  Przydział dzieci do właściwych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez  dzieci uczęszczające do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym ( 2018/2019)

• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 

    Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

−  wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

− drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole    pierwszego wyboru.

 

         Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

− pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

− wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

− informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor   przedszkola/szkoły.

 

·           Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

   Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy Prawo oświatowe) .

•    Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanym we wniosku.

 

•     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

− żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący  wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

− zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

 

•      Burmistrz gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

− korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

− może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

− może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ( do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)

 

•      O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

•   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

•   Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

•    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe .

 

•     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 862/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, zmieniona Uchwałą Nr 1245/XLI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. kryteria samorządowe.

 

•     Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

•    Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

•     Komisja rekrutacyjna:

− przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

•     Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

− wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

− wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

 − na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Rekrutacja ID: 133; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 660;